UPPFÖLJNINGAR
Att följa upp och utvärdera aktiviteter är nödvändigt för att veta hur väl resultatet stämmer överens med de uppsatta målen och för att kunna förbättra sina marknadsinvesteringar i framtiden. Uppföljningarna kan vara;
  • Aktivitetsbaserade
  • Månatliga
  • Kvartalsvis
  • Årsvis
 
Affärsplaner
Varumärkesplattformar
Visuell identitet och kommunikationskoncept
Framtagning och genomförande av aktivitetsplaner
Löpande strategisk rådgivning
Utbildningar och föreläsningar
Projektledning och genomförande av projekt
Konkurrentanalyser, marknadsanalyser
Uppföljningar
Metodik